Jesteś tutaj

Interaktywna Szkoła Radiowa

Andrzej Leśniara SJ
19.05.2013

Szkoła Radiowa Chikuni jest jednym z projek­tów parafii Chikuni.

Od ponad 8 lat prowadzimy szkołę radiową na­zywaną powszechnie „Taonga Market”. Program szkoły obejmuje materiał klas od pierwszej do siód­mej i jest w pełni akceptowany przez Ministerstwo Edukacji. Nasza radiowa szkoła jest polecana jako sprawdzony model dla innych, którzy zaczynają, czy już wdrażają podobny program. Nasi pierwsi absol­wenci, po zdaniu państwowego egzaminu ukończe­nia siódmej klasy, zapewnili sobie miejsca w szko­łach ponadpodstawowych.

Współpracowaliśmy do tej pory z USAID (Ame­rykańską Agencją Rozwoju Międzynarodowego). Ich projekt się zakończył, ale my chcemy kontynuować szkołę radiową, teraz już sami, niestety bez ich fi­nansowej pomocy. Czujemy, że nie możemy zawieść tych, którzy dopiero zaczęli z nami edukację. Chce­my umożliwić naukę tym, którzy z różnych powo­dów edukacji otrzymać nie mogą. Wykształcenie jest ważnym elementem w życiu ludzi, którzy nie mają możliwości zarobienia na siebie. Nasze wspólnotowe radio, funkcjonujące w środowisku biednej, rolniczej ludności, próbuje jej pomóc, ale ma niewielkie zaso­by finansowe. Potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Aby kontynuować nasz projekt, potrzebujemy pieniędzy na emitowanie i monitorowanie programu szkoły.

Potrzeby

Plemię Tonga to drobni rolnicy, którzy żyją tyl­ko z tego, co urodzi ich niewielki kawałek ziemi. Nie mają innego dochodu. Dzieci nie tylko poma­gają w uprawie roli, ale niejednokrotnie bywają de facto rolnikami i nie mogą chodzić do normalnej szkoły. Jeżeli chodzą, to w porze deszczowej często przestają. Innym problemem są wczesne ciąże, które nie pozwalają dziewczętom ukończyć szkoły. Wy­bór na naukę odpowiedniej pory (w południe, kiedy się wypoczywa, bo za gorąco by pracować) pozwala dzieciom pogodzić pracę w polu ze szkołą (radiową). Przed i po transmisji interaktywnej audycji dzieciom pomagają instruktorzy wybrani spośród wspólnoty. Tym, którzy przyswajają wiedzę wolniej, pomagają oni dostosować się do poziomu grupy; rozwiązują też inne problemy nauczania. Instruktorzy są integralną częścią sukcesu albo niepowodzenia w klasie radio­wej. Ponieważ zostali wybrani ze wspólnoty i nie są nauczycielami (często tylko po 9. klasie), potrzebują treningu i pomocy profesjonalnych nauczycieli. My zapewniamy to przez warsztaty nauczycielskie, kon­trolę w klasach, dostarczenie materiałów takich jak tablice, zeszyty, książki, kreda, ołówki, etc.

Opis Projektu

„Taonga Market” liczy obecnie 15 ośrodków-szkół i około 1500 dzieci (zależy od roczników, które aku­rat podejmują edukację). Nauczanie prowadzimy przemienne: roczniki parzyste i nieparzyste. Naszym celem jest zapewnienie edukacji podstawowej w za­kresie siedmiu klas, która odpowiada tej samej struk­turze w szkołach państwowych. Uczniowie, którzy doszli do klasy siódmej mogą przystąpić do egzami­nów Ministerstwa Edukacji w pobliskiej szkole. Jeżeli zdają, mogą kontynuować edukację w szkole ponad­podstawowej. Aby tego wszystkiego dokonać, pra­cujemy w takich ośrodkach razem ze wspólnotami. One muszą wybrać odpowiednie miejsce, stworzyć komitet szkoły radiowej i znaleźć odpowiednią oso­bę na instruktora. Zespół wolontariuszy (nauczycieli na emeryturze, ekspertów rolniczych – agronomów) zapewnia pomoc instruktorom, śledzi pracę i jakość uczenia. Ogródki szkolne pomagają uczyć dzieci, jak dbać o warzywa organicznie, sadzić drzewa, itp. Jest to część programów „Zapewnienie pożywienia” i „Zasadzanie drzew”, w miejsce tych wyciętych na wypalanie węgla drzewnego i cegieł na sprzedaż. Z powodu braku czasu antenowego i małego zespołu radiowego, dzieci są przyjmowane do pierwszej kla­sy tylko co drugi rok. Dlatego w jednym roku mamy klasy 1, 3, 5, 7 a w drugim 2, 4, 6. Dziecko, które za­częło klasę pierwszą, kończy program w siedem lat.

Ile potrzeba?

Rok szkolny ma tutaj trzy okresy (terms). Koszt wyemitowania programów edukacyjnych na jeden okres wynosi ponad $5 000. Na trzy okresy potrzebu­jemy nieco ponad $15 000. To pozwala nam pokryć emisje i podstawowe interaktywne monitorowanie programu w centrach.

Konkluzja

Edukacja jest ogromnym darem poprawiającym życie ludzi. Jej dobrodziejstwo pozostaje prawie nie­zauważane w krajach, które mają jej pod dostatkiem i w różnych wersjach. Tymczasem nawet geniusz, który nie ma dostępu do edukacji, nie może rozwi­nąć swego daru, nie może pomóc sobie ani innym. Przez szkołę radiową powtarzamy za św. Ireneuszem: „Chwałą Boga jest żyjący człowiek”.

Edukacja podstawowa nie zarabia na siebie – trzeba w nią inwestować.

Prosimy o wsparcie na przynajmniej rok, aby­śmy mogli kontynuować pomoc dzieciom w Parafii Chikuni.