Jesteś tutaj

Raport z Akol Jal

Robinson Odong Wani
16.11.2019

Raport z dystrybucji funduszy w Szkole Podstawowej w Akol Jal
DIECEZJA RUMBEK
WYDZIAŁ EDUKACJI
P.O. Box 21102 - 00505
NAIROBI – KENIA

19 marca 2019 r.

Program: „Adopcja Serca”
Beneficjent: Diecezja Rumbek w Sudanie Południowym 
Tytuł projektu: Odbudowa edukacji po konflikcie [zbrojnym]. Rekrutacja uczniów      

Poniższe sprawozdanie dotyczy okresu od 1 stycznia do marca 2019 roku i obejmuje osiągnięcia, cele i potrzeby, które członkowie zespołu edukacyjnego projektu diecezji Rumbek napotkali podczas realizacji projektu.

Krótki opis sytuacji

Finansowe wsparcie przekazane przez Referat Misyjny PME w ramach programu „Adopcja Serca” daje nam możliwość edukacji naszych dzieci oraz młodzieży. Edukacja – nie tylko młodego pokolenia, ale także dorosłych, którzy z różnych powodów, ekonomicznych i społecznych, nie mieli wcześniej dostępu do niej – wspomoże proces odbudowy i rozwoju naszego narodu, nowego Sudanu Południowego. Z możliwości edukacji mogą teraz korzystać wszyscy, niezależnie od przekonań religijnych, przynależności plemiennej czy powiązań i przekonań politycznych. Wszyscy bez wyjątku, także dorośli analfabeci mogą zdobywać wykształcenie.

Środowiskiem sprzyjającym powszechnej edukacji jest Kościół katolicki, w tym wypadku katolicka diecezja Rumbek, która stwarza odpowiedni ku temu klimat oraz warunki. Co z kolei jest zgodne ze strategicznym planem kształcenia ogólnego w Sudanie Południowym (GESP) gwarantującym wszystkim taką możliwość. Zostało to zapisane w Konstytucji Przejściowej Sudanu Południowego z 2011 roku. To zapis o gwarancji bezpłatnej i jednocześnie obowiązkowej edukacji dla wszystkich dzieci Sudanu Południowego na poziomie podstawowym.

Jednak mimo że dostęp do podstawowej edukacji został zapewniony konstytucyjnie, a szkoła jest subwencjonowana, z przyczyn ekonomicznych (duży poziom ubóstwa) nie wszyscy mogą rzeczywiście korzystać z edukacji. W naszym rejonie jest bardzo wysoki odsetek dzieci i młodych ludzi, którzy przedwcześnie zakończyli naukę, głównie dziewczęta, a także duży procent dziewcząt i chłopców, którzy nieregularnie lub w ogóle nie uczęszczali do szkoły. Głównym powodem takiego stanu rzeczy cały czas są przede wszystkim problemy finansowe rodzin.

W wyniku zapoczątkowania i dotychczasowej realizacji projektu pomocowego „Szkoła dla wszystkich dzieci” czy inaczej „Adopcja Serca” sytuacja alfabetyzacji i edukacji powoli ulega poprawie. Coraz więcej dzieci ma realny dostęp do edukacji – mogą uczęszczać do szkoły.

Nasze nadzieje na przyszłość

Chcemy, by możliwie wszystkie dziewczęta, które wcześniej pozbawiano prawa do edukacji, nawet podstawowej – co zresztą obecnie uległo pozytywnej przemianie – mogły zdobyć przynajmniej podstawowe wykształcenie. To one przecież po zawarciu małżeństwa i założeniu rodziny będą wychowywały i kształtowały dzieci, przyszłe młode pokolenie.

Chcemy także dzięki dodatkowym szkoleniom poprawić wykształcenie nauczycieli, którzy dzięki temu będą potem lepiej kształtowali, tak w kwestii wiedzy, jak i praktycznych życiowych umiejętności, młode pokolenie. Młodzi ludzie we współczesnym świecie często stają w obliczu trudnych wyborów i ryzykownych wyzwań. Dokonanie właściwego wyboru dla człowieka młodego i niedoświadczonego często stanowi niemały problem. Dobrze uformowany mentor czy nauczyciel, posiadający odpowiednią wiedzę, a także doświadczenie może być dla młodego człowieka dobrym doradcą i przewodnikiem.

Dotychczasowa realizacja "Adopcji Serca"

Wzrosła liczba dziewcząt uczęszczających do szkoły podstawowej w Akol Jal. Poprawiła się także codzienna frekwencja, również dzięki temu, że dzieci z ubogich rodzin mogą korzystać z darmowego posiłku w szkolnej stołówce. Zauważa się też wzrost jakości edukacji, ponieważ nauczyciele oraz mentorzy dostają wyższe pensje. Obecnie miesięczna pensja każdego nauczyciela wzrosła do trzech tysięcy funtów południowosudańskich (SSP) [ok. 88,36 zł].

Nauczycielki są przygotowywane i upoważnione do bycia dla dziewcząt mentorami. Zwiększyła się także świadomość dziewcząt, że one również mają prawo do edukacji. Podobnie poprawiło się nastawienie całej społeczności do edukacji dzieci w szkołach, głównie dzięki cotygodniowej kampanii radiowej promującej edukację nie tylko chłopców, ale także dziewcząt.     

Przeprowadzone akcje

Dzięki otrzymanym funduszom w ramach programu „Adopcja Serca” od Referatu Misyjnego PME, za pośrednictwem o. Tomasza Nogaja SJ, pracującego wcześniej w naszej diecezji, mogliśmy opłacić szkołę [odpłatną] 400 dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, ale z dobrymi wynikami w nauce w szkole podstawowej, w klasach od pierwszej do piątej (P.1–P.5).

Mogliśmy również wyposażyć w darmowe mundurki szkolne 414 uczniów naszej szkoły, od klasy pierwszej do czwartej (P.1–P.4).

Rozdaliśmy 40 kartonów zeszytów wśród uczniów w szkole podstawowej Akol Jal, od klasy pierwszej do klasy ósmej (P.1–P.8).

Czternastu nauczycieli ze szkoły podstawowej w Akol Jal otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości trzech tysięcy SSP, co zwiększyło ich dochód na osobę i umożliwiło im utrzymanie swoich rodzin. Ponadto wszyscy uczniowie otrzymują w szkole posiłki.

W imieniu dzieci i ich rodziców, a także własnym bardzo dziękuję naszym szanownym Darczyńcom za ofiarowane fundusze na kształcenie i dożywianie dzieci, uczniów naszej katolickiej szkoły. Serdeczne Bóg zapłać. Niech dobry Bóg czcigodnym Państwu to wynagrodzi.

Z poważaniem wdzięczny
Robinson Odong Wani,
koordynator ds. edukacji,
diecezja Rumbek