Jesteś tutaj

Ogólnopolski konkurs dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych

(Red.)
13.02.2022

Cele konkursu

1. Popularyzacja wiedzy na temat pracy współczesnego misjonarza.
2. Kształtowanie umiejętności tworzenia skutecznego przekazu w wybranej formie.
3. Wspieranie postaw prospołecznych; rozwijanie empatii i wrażliwości na potrzeby otoczenia.

Forma konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i grup rodzinnych/przyjacielskich. Organizatorzy przyjmują prace indywidualne i zespołowe (w skład zespołu musi wchodzić przynajmniej jeden uczeń). Uczestnik biorący udział w konkursie zapoznaje się z informacjami publikowanymi na stronie: https://misje-jezuickie.pl/, https://misyjnym-szlakiem.pl/ oraz ewentualnie z innymi materiałami, które mogą przybliżyć rówieśnikom życie i pracę polskich misjonarzy aktualnie pracujących na misjach (obowiązkowe podanie źródeł).

Uczestnik konkursu: 
- przygotowuje pracę indywidualnie lub w grupie dwuosobowej, lub w trzyosobowej grupie rodzinnej,
- wybiera technikę przekazu adekwatną dla swojej grupy wiekowej, bo celem jest prezentacja tematu dla rówieśników; mogą to być tradycyjne formy graficzne i pisarskie, np. opowieść graficzna, strony z gazety, inne (o objętości minimum 4 strony A4 zawierające tekst i ilustracje) lub formy multimedialne z wykorzystaniem dostępnych platform i aplikacji (Scratch, Kahoot!, Quiziz, Canva, Learning. Apps, YouTube, TikTok itp.).

Wszystkie prace z kartą zgłoszeniową powinny trafić do Organizatora do 16 maja 2022 roku.

Prace literacko-graficzne powinny zostać przesłane pocztą tradycyjną na adres:
Referat Misyjny
Prowincji Polski Południowej
Towarzystwa Jezusowego
31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
z dopiskiem: Konkurs – Misjonarz

Prace multimedialne (lub linki do nich) powinny zostać przesłane elektronicznie na adres: janbeyzym@gmail.com

Uczestnicy dołączają do pracy indywidualne karty zgłoszeniowe z danymi i odręcznym podpisem pod oświadczeniem (w formie papierowej dla prac plastycznych i elektronicznej [skan lub zdjęcie] dla prac multimedialnych).

Materiały przesyłane elektronicznie muszą być opisane w sposób pozwalający na identyfikację, np. nazwisko i imię autora, forma.

Przebieg konkursu

Jury wyłoni laureatów każdej kategorii wiekowej. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Wybrane prace zostaną opublikowane w biuletynie „MISYJNYM SZLAKIEM” i zamieszczone na stronie www.misyjnym-szlakiem.pl.

Kryteria oceny prac

W ocenie prac jury będzie brać pod uwagę i doceniać oryginalność ujęcia tematu, zgodność z faktami, staranność wykonania pracy oraz zgodność z wybraną formą. W treściach językowych jury doceni walory literackie, w tym poprawność języka.

Termin nadsyłania prac: do 16 maja 2022 roku.
Ogłoszenie wyników: około 6 czerwca 2022 roku.

REGULAMIN KONKURSU

1. Wszelkie informacje o konkursie publikowane są na stronie internetowej: www.misyjnym-szlakiem.pl.
2. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres janbeyzym@gmail.com.
3. Do pracy musi być dołączona karta zgłoszeniowa według wzoru.
4. Nadesłana praca nie może naruszać praw autorskich innych osób.
5. Analizy i oceny prac dokona Komisja Konkursowa, jej postanowienia są ostateczne.
6. Organizator przewiduje nagrody: dyplomy i nagrody dla laureatów.
7. Wybrane prace zostaną wydrukowane w kolejnym numerze „MISYJNYM SZLAKIEM” i zamieszczone na stronie www.misje-jezuickie.pl oraz www.misyjnym-szlakiem.pl.
8. Opiekunowie laureatów otrzymają listy gratulacyjne.
9. Nazwiska laureatów opublikowane będą w czerwcu 2022 roku na stronie internetowej www.misje-jezuickie.pl, www.misyjnym-szlakiem.pl.
10. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych i edukacyjnych.

ORGANIZATOR

Referat Misyjny

Prowincji Polski Południowej

Towarzystwa Jezusowego

31-501 Kraków, ul. Kopernika 26
 

www.misje-jezuickie.pl, www.misyjnym-szlakiem.pl

 

PARTNER

Stowarzyszenie Polonistów

przy Wydziale Polonistyki

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Misja – Misjonarz

Imię i nazwisko Autora oraz kategoria wiekowa (np. klasa szkolna);
Adres zamieszkania Autora;
Telefon i e-mail Autora lub Opiekuna Autora;
ewentualnie nazwa i adres szkoły/placówki, ewentualnie imię i nazwisko Nauczyciela

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do Konkursu, oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.
Wyrażam zgodę na:
– przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
– wykorzystanie przez Organizatorów mojej pracy konkursowej do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej publikacji we fragmentach lub całości.

PODPIS Autora/Opiekuna niepełnoletniego Uczestnika