Jesteś tutaj

Nasza pomoc misjom

Czesław H. Tomaszewski SJ
20.10.2017

Sprawozdanie za rok 2016

Dzięki łasce Bożej i materialnemu wsparciu naszych drogich Darczyńców w 2016 roku mogliśmy kontynuować podjęte przed kilkoma laty dzieło pomocy misjom i rozwijać przede wszystkim dwa priorytetowe projekty.

Pierwszy to pomoc sierotom oraz dzieciom z ubogich rodzin w ich edukacji. Program ten nazywamy „Adopcja Serca – Szkoła dla wszystkich dzieci”. Wiele dzieci w krajach rozwijających się nie ma łatwego dostępu do edukacji. Główną przyczyną tego jest ubóstwo. Problem ten dotyczy nie tylko żyjących w skrajnej biedzie sierot, które w wyniku pandemii HIV/AIDS straciły swoich rodziców, dzieci bezdomnych czy dzieci ulicy, ale także duży procent dzieci żyjących w powiedzielibyśmy normalnych rodzinach, ale bez dochodu wystarczającego na utrzymanie. Nasza pomoc ma umożliwić tym dzieciom dostęp do powszechnej edukacji. „Adopcją Serca” obejmujemy już 551 dzieci w pięciu krajach: na Madagaskarze, w Zambii, Malawi, Sudanie i Kirgistanie.

Drugim naszym priorytetowym projektem, rozpoczętym w 2014 roku, chcemy pomóc w rozwiązaniu jednego z najtrudniejszych problemów Afryki, jakim jest brak dostępu do wody pitnej. Problem ten jest ogromny i bardzo uciążliwy na przykład w Zambii. Okresowe rzeczki i strumyki dają wodę – najczęściej skażoną i nienadającą się do picia – tylko w porze deszczowej. Każdego roku od maja do mniej więcej listopada większość okresowych strumieni wysycha. Kobiety, a często także dzieci, w poszukiwaniu wody chodzą nieraz po kilka kilometrów. Niestety, woda, którą znajdą, nie zawsze nadaje się do picia. W 2016 roku dzięki ofiarności naszych czcigodnych Darczyńców mogliśmy wykonać kolejnych 19 odwiertów, zaopatrując w wodę wioski w parafii Chikuni (8 studni głębinowych), Kasisi (9 studni) oraz Kanakantapa (2 studnie).

Udzielona pomoc w roku 2016

Środki zebrane podczas akcji misyjnych oraz przekazane przez naszych czcigodnych Ofiarodawców na misyjne konta pomogły sfinansować powyższe projekty misyjne i stworzyć skromne zaplecze materialne konieczne dla naszych misjonarzy. Oto konkretne liczby udzielonej pomocy.

Jak wyżej wspomniano, 551 dzieci z pięciu krajów misyjnych otrzymało pomoc na łączną sumę 430 345,00 zł. Pomoc ta pochodzi od Ofiarodawców w Polsce oraz Rodaków mieszkających poza Polską, głównie w Chicago. W zależności od liczby zgłoszonych dzieci na poszczególne kraje przypadły następujące sumy: Kirgizja (opiekun dzieci o. Remigiusz Kalski SJ) otrzymała 16 000 zł; Malawi (opiekunowie dzieci: o. Gerard Karas SJ i o. Józef Oleksy SJ) otrzymała 59 431 zł; Sudan Południowy (opiekun dzieci o. Tomasz Nogaj SJ) otrzymał 33 088 zł, Madagaskar (opiekunowie dzieci: o. Józef Pawłowski SJ i o. Tadeusz Kasperczyk SJ) otrzymał 112 758 zł, sierociniec sióstr baptystynek na Madagaskarze otrzymał 209 068 zł. Ponadto szkoła w Mampitasoa na Madagaskarze na dożywianie 93 dzieci otrzymała 9500,00 zł (2200 euro).

W Zambii – o czym także już wspomniano – wywiercono kolejnych 19 studni głębinowych. Łączne koszty wywierconych posiadających wodę otworów wyniosły 163 042,64 zł (41 400 dol.).

Na pomoc dla chorych na trąd w szpitalu wybudowanym przez bł. Jana Beyzyma w Maranie przekazaliśmy 14 227,00 zł (3290 euro).

Szkoła Radiowa i Radio Chikuni w Zambii kierowane przez o. Andrzeja Leśniarę SJ otrzymało roczne wsparcie w wysokości 57 015,00 zł (15 000 dol.).

Wyżej wyszczególnione cele misyjne to tylko niektóre ze zrealizowanych, przytoczone jako przykład. Trudno w kilku słowach wymienić wszystkie potrzeby, na które przekazaliśmy środki. Wiążą się one ze zwykłym codziennym życiem i pracą poszczególnych misjonarzy: z działalnością charytatywną i pomocą konkretnym osobom, z kupnem różnych potrzebnych przedmiotów, z naprawami i remontami, z działalnością duszpasterską, z pracą z młodzieżą i kultem… Na wszystkie te potrzeby dla naszych misjonarzy pracujących na Madagaskarze, w Malawi, Sudanie, Zambii i na Ukrainie przesłaliśmy 274 744,08 zł.

Cała pomoc udzielona w 2016 roku w poszczególnych krajach misyjnych w Afryce i na Madagaskarze wyniosła łącznie 863 283,08 zł.

Inne wydatki Biura Misyjnego, na przykład na potrzeby misjonarzy podczas ich pobytu na urlopie w Polsce (pomoc medyczna, lekarstwa i inne) w roku 2016 wyniosły 4992,42 zł.

Koszty związane z prowadzeniem stron internetowych (opłaty za domeny, hosting, pomoc w tłumaczeniu tekstów na stronę www.beyzym.pl w latach 2014-2016) oraz inne wydatki biurowe w 2016 roku wyniosły 12 247,50 zł.

Podziękowania

Za ofiary złożone podczas dorocznej akcji na rzecz misji, które dały sumę netto 26 021,49 zł, oraz za możliwość zorganizowania kiermaszu z upominkami z Zambii i Madagaskaru, który przyniósł 4198,14 zł, składam drogim Darczyńcom oraz wszystkim, którzy umożliwili nam przeprowadzenie wspomnianych akcji, serdeczne „Bóg zapłać”. Ponadto 36 000 zł zebrał misjonarz z Zambii, ojciec Andrzej Leśniara na działalność prowadzonych przez siebie Radia Chikuni i Szkoły Radiowej. Ojciec Leśniara składa wszystkim czcigodnym Ofiarodawcom z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Zygmuntowskiej w Nowym Sączu, z jej proboszczem o. Stanisławem Jopkiem SJ, oraz parafii Świętego Ducha przy ul. ks. Piotra Skargi również w Nowym Sączu, z jej proboszczem o. Józefem Polakiem SJ, serdeczne „Bóg zapłać!”.

Słowa podziękowania kieruję do Czcigodnych Księży Proboszczów, którzy umożliwili nam przeprowadzenie kwesty bądź kiermaszu na rzecz naszych misji na terenie ich parafii bądź sami zorganizowali i przeprowadzili taką kwestę.

Szczególne podziękowania kieruję do o. Kazimierza Kucharskiego SJ i Jego Zespołu Misyjnego przy parafii św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu za wsparcie na studnie w Zambii oraz dla sierot w Malawi i na Madagaskarze oraz pomoc dla Kościoła na Wschodzie na łączna sumę 38 000 zł.

Dziękuję również wszystkim Parafiom i ich Duszpasterstwom Prowincji Polski Południowej Jezuitów, które obok dorocznej akcji na rzecz misji, przeprowadzanej co roku jesienią, dokonują również innych zbiórek na cele misyjne: z okazji dnia pomocy misjom w uroczystość Trzech Króli 6 stycznia, w 2. niedzielę Wielkiego Postu, w tzw. niedzielę ad Gentes (zbiórka w tym dniu jest przeznaczona na osobiste wsparcie dla misjonarzy), 25 lipca – „Grosz św. Krzysztofa” (ofiary „1 grosz za każdy szczęśliwie przejechany kilometr” przeznaczone są na kupno samochodów dla misjonarzy) oraz w 2. niedzielę Adwentu (przeprowadza się wówczas zbiórkę na potrzeby Kościoła na Wschodzie).

Wśród wszystkich wyróżniły się następujące parafie i duszpasterstwa: parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu przy ul. Zygmuntowskiej; parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu; parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi koło Brzozowa; parafia pw. św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu; Duszpasterstwo przy kościele pw. św. Barbary w Krakowie. Powyższe parafie czy duszpasterstwa w ubiegłym roku zebrały łącznie i ofiarowały na wyżej wymienione cele 45 894,06 zł. Dzieci pierwszokomunijne w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi ofiarowały dla swoich rówieśników na misjach 1020 zł. Serdeczne „Bóg zapłać”.

Równie serdeczne słowa podziękowania kieruję do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, w szczególności Sióstr: Angeliki, Krystyny, Marii Bronisławy, Józefy Stanisławy i Jadwigi Kasperczyk za zorganizowanie pomocy dla misji na Madagaskarze.

Serdecznie dziękuję także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przeprowadzeniu wyżej wspomnianych akcji misyjnych. Wszystkim drogim Parafianom za ich życzliwość i hojność, Organizatorom akcji, Kołom Misyjnym Dziecięcym i Młodzieżowym, Grupom Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, Ministrantom, Grupom Młodzieży i Studentom wraz z ich Opiekunami i Duszpasterzami oraz wszystkim Współpracownikom składam serdeczne „Bóg zapłać”.

Słowa serdecznego podziękowania odnoszą się do wszystkich, którzy w minionym roku przekazywali swoje oszczędności na cele misyjne. Były to wpłaty na „Adopcję Serca” dla wybranego dziecka, które dały łączną sumę 430 345 zł. Inni wpłacali jako pomoc imiennie dla poszczególnych misjonarzy oraz na „Patronat misyjny”, wspomagając wybranego misjonarza. Jeszcze inni, jak wspomniano wyżej, ofiarowywali swoje oszczędności na studnie głębinowe w Zambii, dla dzieci w Afryce, na budowy, remonty, dla trędowatych w Maranie i na inne bardziej lub mniej sprecyzowane cele misyjne.

Wszystkie wpłaty (złożone w złotówkach, dolarach i euro) na zdefiniowane bądź też ogólne cele misyjne, które zostały przekazane w roku 2016, dały łączną sumę 833 005,82 zł.

Jesteśmy świadomi, że każda ofiarowana suma, nie-zależnie od tego, czy było to 5 zł, 50 zł, 100 zł czy 1000 zł, a czasami nawet wyższa, wiąże się z wyrzeczeniem, odmówieniem sobie czegoś, do czego ma się słuszne prawo. Każde takie wyrzeczenie jest podejmowane przez naszych drogich i wspaniałych Darczyńców w tym konkretnym celu: aby wspomóc będących w potrzebie. Dzieląc się ciężko zapracowanym „groszem” z najbiedniejszymi w krajach misyjnych, którzy – z różnych, często od nich niezależnych, względów – sami nie mogą na niego zapracować, dzielimy owoc naszej mozolnej pracy z Chrystusem cierpiącym, Chrystusem potrzebującym naszej pomocy. Dlatego, nasi drodzy Darczyńcy, Chrystus będzie dla Was kiedyś najlepszą, najhojniejszą zapłatą, nagrodą za Wasze dobre serce, za Waszą pomoc okazaną potrzebującym.

Suma uzbierana w kolejnych latach co rok jest większa. Coraz więcej osób przyłącza się do naszego wspólnego dzieła na rzecz potrzebujących. Kiedy działamy wspólnie, widać imponujący rezultat. Każdy z Państwa ma w nim swój udział. Bez Was i bez Waszego wkładu nie byłoby tych pieniędzy, dzięki którym mogliśmy wesprzeć wymienione wyżej projekty i pomóc setkom, a może nawet tysiącom osób, które bardzo tej pomocy potrzebowały. Jeszcze raz stokrotne: „Bóg zapłać!”.

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy głębokiego szacunku oraz szczerej wdzięczności za okazywaną pomoc. Na tę drogich Państwa hojną pomoc dalej liczymy. Życzę wszystkim obfitości Bożych łask na co dzień.