Jesteś tutaj

Sprawozdanie za rok 2018

Paulina Dąbrowska-Dorożyńska, O. Czesław H. Tomaszewski SJ
16.01.2020

Jak co roku w drugiej połowie 2018 roku przeprowadzone zostały akcje misyjne, aby pozyskać środki materialne na wsparcie misji prowadzonych przez jezuitów. Akcje przeprowadzono na terenie Polski południowej, w „jezuickich” parafiach, które nas przyjęły, oraz w innych zaprzyjaźnionych parafiach „niejezuickich”, do których zostaliśmy zaproszeni.

Celem akcji misyjnych w parafiach jest z jednej strony potrzeba ciągłego przybliżania wiernym szerokiego spektrum problematyki misyjnej: przepowiadania Ewangelii jako naczelnego zadania Kościoła w myśl polecenia zmartwychwstałego Chrystusa skierowanego do Apostołów w Wieczerniku: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), przepowiadania, ku któremu zmierzają wszystkie formy działalności misyjnej; prowadzenie do nawrócenia oraz przyjęcia chrztu. Następną formą działalności misyjnej jest duchowa i moralna formacja nowo powstającej wspólnoty lokalnej, a także zaszczepianie Ewangelii w środowisku kulturowym tej misyjnej społeczności (por. Jan Paweł II, Redemptoris missio, 44nn.). Budzenie świadomości odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła wszystkich jego członków, a więc nie tylko duchowieństwa i zakonników, lecz również osób świeckich. Dla tych celów są właściwe homilie głoszone na Mszach św. podczas akcji misyjnej w danej parafii, a także dystrybucja biuletynu misyjnego – wraz z dorocznym kalendarzem misyjnym. Materiały te barwnie ilustrują omawiane zagadnienia.

Drugi cel przeprowadzanych akcji to pozyskanie środków materialnych na wsparcie i rozwój prowadzonych przez nas dzieł misyjnych. Czasami takiej akcji misyjnej towarzyszy kiermasz misyjny, który daje możliwość zaopatrzenia się w różne pamiątki wytworzone przez artystów i rękodzielników spośród misyjnej społeczności.

Cała ubiegłoroczna akcja na rzecz misji przyniosła bardzo dobry rezultat. Zebrano netto (czyli po odliczeniu kosztów związanych z drukiem kalendarza na 2019 rok oraz biuletynów) sumę: 40 122,00 zł. Z kolei w ciągu całego 2018 roku na nasze konta misyjne, na wszystkie cele misyjne, w tym na: „Adopcję Serca” (533 dzieci z Madagaskaru, Zambii, Malawi, Sudanu oraz Kirgizji), dożywianie dzieci z najuboższych rodzin, projekt „Woda dla Afryki”, Szkołę Radiową w Chikuni w Zambii, rozwój ekologicznej farmy w Kasisi, szpital w Maranie dla trędowatych i inne, wpłynęło: 771 750,00 zł.

Wszystkie środki wpłacane na różne cele misyjne zostały przeznaczone zgodnie z wolą i wskazaniem Ofiarodawców. Poniżej zostały wyszczególnione niektóre, ważniejsze cele i projekty misyjne oraz zebrane na nie środki.

Pozyskane środki w roku 2018: 829 872,00 zł

„Adopcja Serca” – Madagaskar:  
- sierociniec Sióstr Baptystynek: 174 582,70 zł
- podopieczni o. T. Kasperczyka: SJ 44 019,60 zł
- podopieczni o. J. Pawłowskiego SJ: 35 916,00 zł

„Adopcja Serca” – Malawi:
- podopieczni o. G. Karasa SJ: 7 418,60 zł
- podopieczni o. L. Zapały SJ: 42 086.70 zł

„Adopcja Serca” – Kirgizja:
- podopieczni o. R. Kalskiego SJ: 9 000,00 zł

Mampitasoa: 25 942,10 zł

Liceum w Fianarantsoa: 14 336,00 zł

Pomoc dzieciom (sierotom): 22 758,00 zł
- Sudan Południowy – szkoła: 85 657,50
- dożywianie dzieci: 32 844,10 zł

Budowa kaplicy dla trędowatych: 33 562,00 zł

„Woda dla Afryki” – Zambia: 
- studnie głębinowe: 34 395,40 zł

Farma ekologiczna, pompa: 6 744,00 zł

Kształcenie duchowieństwa: 40 015,20 zł

Radio Chikuni: 50 019,00 zł

Marana: 2 690,601 zł

Razem: 671 987,50 zł

Pozyskano ogółem 829 872,00 zł. Wysłano na wsparcie różnych projektów misyjnych sumę 671 987,50 zł. W ogólnej sumie środków wysłanych nie ujęto kwot ofiarowanych przez Ofiarodawców dla poszczególnych Misjonarzy i przekazane im w ramach tzw. projektu „Patronat misyjny”. Ponadto niektóre projekty misyjne rozpoczęte pod koniec roku 2018 są jeszcze w trakcie realizacji.

PODZIĘKOWANIE

Za wszystkie złożone ofiary składamy drogim Darczyńcom oraz wszystkim, którzy umożliwili nam przeprowadzenie wspomnianych akcji, serdeczne „Bóg zapłać”. Słowa podziękowania kierujemy zatem do Czcigodnych Księży Proboszczów, którzy zechcieli łaskawie umożliwić i pomóc w przeprowadzeniu kwesty bądź kiermaszu na rzecz naszych misji na terenie ich parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy Przewielebnym:
Księdzu Dziekanowi Prałatowi Janowi Jagustynowi, Proboszczowi Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie oraz Parafialnej Grupie Misyjnej
Księdzu Prałatowi Janowi Wnękowi, Proboszczowi Parafii pw. św. Antoniego w Krynicy-Zdroju
Księdzu mgr. Władysławowi Pasternakowi, R.M., Proboszczowi Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej
Księdzu mgr. Kazimierzowi Kijasowi, Proboszczowi Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka – Redemptor Hominis w Krakowie za zaproszenie misjonarza z Madagaskaru, o. Tadeusza Kasperczyka SJ do udziału w pikniku parafialnym, za pozwolenie i pomoc w zorganizowaniu misyjnego kiermaszu, a Wspólnocie parafialnej oraz wszystkim uczestniczącym w pikniku gościom za tak żywe zainteresowanie sprawami misyjnymi oraz za złożone hojne ofiary na pomoc dla ubogich Malgaszów, szczególnie dla ubogich dzieci i sierot.

Słowa podziękowania kierujemy również do tych Księży Proboszczów i Duszpasterzy parafii i duszpasterstw będących pod opieką Prowincji Polski Południowej Jezuitów, którzy przyjęli nas i umożliwili nam przeprowadzenie kwesty bądź kiermaszu na rzecz jezuickich misji w Afryce, na Madagaskarze oraz na Wschodzie. Dzięki ich wrażliwości na potrzeby bliźnich oraz życzliwości w stosunku do naszej działalności mogliśmy zebrać powyżej wspomniane kwoty i przyjść z konkretną pomocą wielu naszym braciom i siostrom w Chrystusie będącym w potrzebie.

Serdecznie dziękujemy Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, w szczególności Siostrom: Angelice, Krystynie, Marii Bronisławie, Józefie Stanisławie i Jadwidze Kasperczyk za organizowanie pomocy materialnej dla misjonarza o. Tadeusza na Madagaskarze.            

Szczególne podziękowania kierujemy do Ojca mgr. lic. Kazimierza Kucharskiego SJ oraz Zespołu Misyjnego przy Parafii św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu za organizowanie kiermaszów misyjnych, akcji charytatywnych oraz zbiórek na rzecz pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz na wsparcie jezuickich misji na Madagaskarze i w Malawi. Ojciec Kucharski wraz z założonym przez siebie Zespołem Misyjnym zebrał i ofiarował na nasz projekt „Woda dla Afryki” 13 263,26 zł, dla sierot w Malawi 8 758,00 zł, dla dzieci z ubogich rodzin na Madagaskarze 8 000 zł, 6 000 zł na pomoc dla uczniów szkół na Madagaskarze oraz jako pomoc dla Kościoła na Wschodzie 4 000 zł. Łączna suma ofiarowana na misje przez Ojca Kucharskiego i jego Zespół Misyjny wyniosła w ubiegłym (2018) roku 40 021,26 zł. Serdeczne „Bóg zapłać”!

Dziękujemy równie serdecznie tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przeprowadzeniu wyżej wspomnianych akcji misyjnych. Wszystkim drogim Parafianom wyżej wspomnianych Parafii i Duszpasterstw za ich hojność, Organizatorom akcji, Kołom Misyjnym, Grupom Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, Ministrantom, Grupom Młodzieży i Studentom wraz z ich Opiekunami i Duszpasterzami oraz wszystkim Współpracownikom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 Te same słowa serdecznego podziękowania odnoszą się do wszystkich, którzy w minionym roku przekazywali swoje oszczędności na cele misyjne. Były to wpłaty na „Adopcję Serca” dla wybranego dziecka. Inni wpłacali jako pomoc na „Patronat misyjny”, wspomagając wybranego Misjonarza. Jeszcze inni na doposażenie stołówki szkolnej w Liceum św. Franciszka z Asyżu w Fianarantsoa czy szkoły Pani Teresy, Mampitasoa, dla dzieci z ubogich afrykańskich rodzin, na odbudowę zniszczonej przez cyklon kaplicy w wiosce dla trędowatych Antananivo, dla trędowatych wwybudowanym przez naszego Rodaka, bł. ojca Jana Beyzyma szpitalu Marana, na pomoc przy rewaloryzacji jezuickiej farmy ekologicznej w Kasisi, w Zambii oraz farmy w Tsiroanomandidy na Madagaskarze, a także na inne bardziej lub mniej sprecyzowane cele misyjne.

Jesteśmy świadomi, że każda ofiarowana suma, niezależnie od tego, czy było to 5 zł, 50 zł, 100 zł, 1000 zł czy więcej, wiąże się z wyrzeczeniem, odmówieniem sobie czegoś, do czego ma się słuszne prawo. Każde takie wyrzeczenie jest podejmowane przez naszych drogich i wspaniałych Darczyńców w tym konkretnym celu: aby wspomóc będących w potrzebie. Dzieląc się z trudem zapracowanym „groszem” z najbiedniejszymi w krajach misyjnych, którzy z różnych, często od nich niezależnych, względów sami nie mogą na niego zapracować, dzielimy owoc naszej mozolnej pracy z Chrystusem cierpiącym, ubogim, Chrystusem potrzebującym naszej pomocy. Dlatego, nasi drodzy Darczyńcy, Chrystus będzie dla Was kiedyś najlepszą, najhojniejszą zapłatą, nagrodą za Wasze dobre serce, za Waszą pomoc okazaną potrzebującym.

Każdy z Państwa przyczynił się i ma swój udział w tej ogólnej sumie 829 872,00 zł. Bez Was, bez Waszego wkładu, nie byłoby tych pieniędzy, dzięki którym mogliśmy wesprzeć wyszczególnione wyżej projekty i pomóc setkom, a może nawet tysiącom osób, które bardzo tej pomocy potrzebowały. Stokrotne „Bóg zapłać!”.

Na koniec słowa podziękowania kierujemy do współorganizatora konkursu literacko-plastycznego „Wędrowiec miłości” poświęconego bł. Janowi Beyzymowi – Stowarzyszenia Polonistów, które kolejny raz wsparło nas merytorycznie, podnosząc rangę wydarzenia. Szczególnie wiele pracy włożyła pani Marta Janeczek, angażując się nie tylko w organizację konkursu, lecz także w prace jury i przygotowanie gali dla nagrodzonych oraz wycieczki po Krakowie „śladami Ojca Beyzyma” dla laureatów i osób towarzyszących.

Dziękujemy również Fundacji „Zawsze Warto”, która kolejny raz zaprosiła nas do swojej siedziby, gdzie w pięknie przygotowanym salonie przy ulicy Radziwiłłowskiej mogliśmy podjąć naszych laureatów poczęstunkiem i rozdać nagrody.

Łączymy serdeczne pozdrowienia i wyrazy głębokiego szacunku oraz szczerej wdzięczności za okazywaną pomoc. Na tę drogich Państwa hojną pomoc dalej liczymy.

Wszystkim życzymy obfitości Bożych łask na co dzień.

Paulina Dąbrowska-Dorożyńska

O. Czesław H. Tomaszewski SJ

(referent i ekonom misyjny)