Jesteś tutaj

Międzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny "Bł. Jan Beyzym - wędrowiec miłości"

(red.)
30.07.2018

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literacko-plastycznym dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych pod hasłem "Błogosławiony Jan Beyzym - wędrowiec miłości".

ORGANIZATOR: Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. 
PARTNER KONKURSU: Stowarzyszenie Polonistów z siedzibą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja wiedzy na temat życia i działalności bł. Jana Beyzyma.
2. Kształtowanie umiejętności tworzenia własnych tekstów w formie komiksu.
3. Wspieranie postaw prospołecznych; rozwijanie empatii i wrażliwości na potrzeby otoczenia.

FORMA KONKURSU: Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i grup rodzinnych. Uczestnik biorący udział w konkursie: zapoznaje się z biografią i działalnością o. Jana Beyzyma oraz historią miejsc i osób z nim związanych. Prace konkursowe mogą prezentować wybrany okres w biografii, być tworzone z różnych perspektyw, np. osób, które spotkały o. Jana Beyzyma, poznały jego dorobek czy miejsca z nim związane, lub innych.

UCZESTNIK KONKURSU: przygotowuje pracę indywidualnie lub w grupie dwuosobowej lub w trzyosobowej grupie rodzinnej, tworzy 3 karty formatu A4 (4 sceny na karcie) komiksu (rysunki i tekst w języku polskim, angielskim, francuskim lub ukraińskim), wykorzystując pisak, pióro, tusz lub długopis, wykorzystuje tylko narzędzia piszące na czarno, używa białego lub jasnego tła, skan pracy lub wyraźne zdjęcie przesyła mailowo na adres: janbeyzym@gmail.com, dołącza do pracy – skan lub zdjęcie – indywidualnej karty zgłoszeniowej z danymi i odręcznym podpisem pod oświadczeniem, materiały przesyłane elektroniczne muszą być opisane w sposób pozwalający na identyfikację, np. nazwisko i imię autora. komiks/karta.

PRZEBIEG KONKURSU: Jury wyłoni laureatów w każdej kategorii. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. Wybrane prace zostaną opublikowane w biuletynie „MISYJNYM SZLAKIEM” i zamieszczone na stronie www.beyzym.pl.

KRYTERIA OCENY PRAC: W ocenie prac jury będzie brać pod uwagę poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu. Praca powinna być opatrzona tytułem i spełniać wymagania swojego gatunku. Część literacka pracy może zostać zapisana w dowolnym języku obcym, ale powinna być poprawna pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym i językowym.

Termin nadsyłania prac: do 31 grudnia 2018 roku.

Ogłoszenie wyników: luty 2019 roku.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Wszelkie informacje o konkursie publikowane są na stronie internetowej: www.beyzym.pl.
2. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: janbeyzym@gmail.com.
3. Do pracy musi być dołączona karta zgłoszeniowa według wzoru.
4. Nadesłana praca nie może naruszać praw autorskich innych osób.
5. Analizy i oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
6. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne.
7. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną zakwalifikowane do finałowego głosowania, zostaną o tym powiadomieni mailowo lub telefonicznie.
8. Organizator przewiduje nagrody: dyplomy i nagrody dla laureatów.
9. Wybrane prace zostaną wydrukowane w kolejnym numerze „MISYJNYM SZLAKIEM” i zamieszczone na stronie www.beyzym.pl.
10. Opiekunowie laureatów otrzymają listy gratulacyjne.
11. Nazwiska laureatów opublikowane będą na stronie internetowej: www.beyzym.pl.
12. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych i edukacyjnych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA:
Wędrowiec miłości. Konkurs literacko-plastyczny
Imię i nazwisko Autora:
adres zamieszkania Autora:
telefon i e-mail Autora lub Opiekuna Autora:
ewentualnie nazwa i adres szkoły:
ewentualnie imię i nazwisko Nauczyciela:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do Konkursu, oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu
- wykorzystanie przez Organizatorów mojej pracy konkursowej do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej publikację we fragmentach lub całości.

PODPIS AUTORA I OPIEKUNA