Jesteś tutaj

Podziękowania z Antananarivo

Józef Pawłowski SJ
08.12.2013

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim Czcigodnym Darczyńcom misji, dzię­ki ofiarności których mogła zostać zakupiona nowa centralka telefoniczna dla naszej szkoły – Collège St. Michel (Szkoła pw. św. Michała).

Ojcowie jezuici na Madagaskarze prowadzą trzy duże szkoły. Jedna z nich znajduje się w oddalonej o ok. 400 km od stolicy kraju Fianarantsoa. Nosi nazwę Collège St. François Xavier (Szkoła pw. św. Franciszka Ksawerego). Uczy się w niej ponad 1500 uczniów. Druga z nich, Collège Immaculée Concep­tion, dla ponad 900 uczniów znajduje się w Mananja­ry, na południowo-wschodnim wybrzeżu Czerwonej Wyspy. Trzecia to wspomniana Szkoła pw. św. Michała w Antananarivo, stolicy kraju, w której od kilku lat mam przyjemność pracować. To największa z jezuic­kich szkół na Madagaskarze. Uczęszcza do niej pra­wie 3000 uczniów. Obejmuje ona gimnazjum, liceum zakończone maturą oraz szkołę wyższą, której absol­wenci otrzymują dyplom licencjatu. Nasz collège – ist­niejący już 130 lat – to szkoła katolicka prowadzona przez malgaską prowincję Towarzystwa Jezusowego.

Przed 20 laty szkoła posiadała własny warsztat stolarski, tzw. atelier (fr. warsztat). Warsztat ten za­rabiał i dofinansowywał szkołę. Obecnie, aby utrzy­mać placówkę – wypłacić pensje nauczycielom, pro­fesorom, pracownikom administracji oraz wszystkim innym osobom, których praca dla funkcjonowania szkoły jest konieczna – uczniowie muszą płacić bar­dzo wysokie czesne. Mimo tego bardzo wysokiego, z każdym rokiem wzrastającego czesnego pokry­cie wszystkich wydatków nie jest możliwe. Ponadto utrzymanie całej infrastruktury z każdym rokiem jest coraz trudniejsze. Pieniędzy brakuje na wszystko. Dla­tego dar 11 793,24 zł na pokrycie kosztów zakupu no­wej centralki telefonicznej – bardzo potrzebnej w tak dużej jak nasza instytucji – jest dla nas bardzo duży. Sami nie bylibyśmy w stanie zapłacić tak dużej kwoty.

Za ten Wasz dar, za tę tak dużą dla nas pomoc, w imieniu wspólnoty jezuickiej, jak i wszystkich pra­cowników oraz studentów naszej szkoły składam ser­deczne „Bóg zapłać”. Niech Dobry Bóg Wam wyna­grodzi za ofiarność i dobre serce.

* * *

Antananarivo, 23 kwietnia 2012