Jesteś tutaj

Działalność jezuitów w Chile

Wojciech Bojanowski SJ
08.09.2013

Choroba i przedwczesna św. Alberta Hurtado nie za­przepaściły jego pracy. Współbracia i świeccy współ­pracownicy znacząco rozwinęli jego największe dzieło – Hogar de Cristo. Obecnie jest to organiza­cja mająca 46 oddziałów w całym Chile. Codziennie ponad 70 tysięcy osób otrzymuje pomoc w różnego typu domach: hospicjach, domach stałego pobytu dla ubogich, schroniskach dla bezdomnych, stołów­kach itp.

Hogar de Cristo nie jest jedyną organizacją pro­wadzoną przez jezuitów na rzecz najbardziej potrze­bujących. W roku 1997 jezuita Felipe Barríos wraz z grupą młodych ludzi postanowił zorganizować ak­cję budowy 350 domów dla osób żyjących w skrajnej nędzy w jednej z miejscowości na południu Chile. Tak powstała organizacja Un Techo para Chile, czy­li Dach dla Chile. Po kilku latach została ona prze­kształcona w Un Techo para mi País, czyli Dach dla Mojego Kraju i funkcjonuje w dziewiętnastu pań­stwach, przede wszystkim Ameryki Południowej. Zajmuje się budową domów tymczasowych i stałych dla osób potrzebujących. Szczególnie ważna jest praca, którą Un Techo wykonuje dla osób poszko­dowanych w wyniku katastrof naturalnych: trzęsień ziemi i tsunami. Wystarczy wspomnieć, że właśnie ta organizacja była jedną z pierwszych, która pośpie­szyła z pomocą Haiti po tragicznym trzęsieniu ziemi w 2010 roku.

 

Edukacja

Inną niezwykle ważną gałęzią pracy jezuitów w Chile jest edukacja. Towarzystwo Jezusowe bezpo­średnio prowadzi tu pięć szkół. Oprócz tego kolej­nych siedem jest zarządzanych przez fundacje zwią­zane z naszym zakonem i prowadzone przez osoby świeckie. Misją tych szkół jest nie tylko kształcenie uczniów, ale przede wszystkim wychowanie ich w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego i wraż­liwości, szczególnie na potrzeby najbiedniejszych członków społeczeństwa.

Oprócz wyżej wspomnianych w Chile funkcjo­nuje także dwanaście szkół prowadzonych przez fun­dację Fe y Alegría, czyli Wiara i Radość. Została ona założona w latach 50. XX wieku w Wenezueli przez jezuitę José María Veláza. Celem tej organizacji jest prowadzenie szkół dla najbiedniejszych, którzy nie mieliby szansy zdobyć wykształcenia gdzie indziej ze względu na swoją sytuację materialną.

Jezuici w Chile nie zapominają także o dzia­łalności akademickiej. Przed czternastu laty został założony Uniwersytet Alberto Hurtado z siedzibą w centrum Santiago de Chile. Uczelnia od czasu swojego powstania dynamicznie się rozwija. Na sze­ściu wydziałach studiuje tu już ponad cztery tysiące studentów. Powoli też zaczyna coraz bardziej konku­rować z innymi uniwersytetami w Chile. Szczególnie odznacza się w rankingach kadry profesorskiej.

 

Duszpasterstwo

Zawsze na pierwszym miejscu w naszej jezu­ickiej duchowości stoi pragnienie niesienia Dobrej Nowiny. Dlatego też działalność duszpasterska prze­nika wszystkie dzieła prowadzone przez jezuitów w Chile, także te społeczne i edukacyjne. Ponadto prowadzonych jest tu przez Towarzystwo Jezusowe pięć parafii, kilka domów rekolekcyjnych oferują­ cych Ćwiczenia duchowe oraz centra duchowości ignacjańskiej.

Bardzo prężnie działa Wspólnota Życia Chrze­ścijańskiego, która gromadzi dzieci, młodzież, stu­dentów i dorosłych (razem około pięć tysięcy osób). Szczególnym priorytetem w pracy duszpasterskiej w Chile są ludzie młodzi. Jezuici wychodząc im na­przeciw, oferują różne inicjatywy pomagające mło­dym rozwijać się duchowo.